תקנון שימוש באתר

איזה כיף שבחרת לעוף איתנו ולהשתמש באתר Flyingfitness.co.il

כללי

האתר מופעל ע”י חברת ״גל רוננה יזמות בע״מ״ מהכתובת משה קול 1, תל אביב (להלן “בעלת האתר“). האתר הינו אתר תדמית ותוכן, הכולל גם חנות לרכישות מקוונות.
באתר ניתן להירשם ולרכוש סדנאות, ריטריטים\חופשות, קורסים מקוונים, חוברות מידע, ציוד אקרובטיקה  אווירית, מוצרים ממותגים ועוד.

מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעלי האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, והוא מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלי האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו. בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע”י בעלי האתר. בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר או מי מטעמם בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
בעלי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. בעלי האתר אינם מתחייבם שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו. במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש

בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר. כל החומרים באתר זה, לרבות לוגואים, שמות, טקסטים, תמונות וכיוצא באלו מוגנים בזכויות יוצרים, הנך מתחייב שלא לבצע פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר הינה עבירה על החוק.

הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

הזמנה

ביצוע הזמנה באתר אפשרית לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור את השירות הרצוי, להתרשם מהמפרט באשר לתוכנו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת. פרטי השירות המבוקש מפורטים בדף המוצר באתר כפי שיעודכנו מעת לעת ע”י בעלי האתר. בכל שאלה שאינה מפורטת בדף המוצר ניתן לפנות לבעלי האתר לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר. לידיעתך, הסדנאות מועברות ע”י בעלי האתר או מי מטעמם. רישום לסדנאות יעשה על בסיס מקום פנוי בשיטת כל הקודם זוכה.

לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעלי האתר לספק את השירות שהוזמן, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל. במקרים בהם בעלי האתר לא יוכלו לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין. כדי שבעלי האתר יוכלו לספק את השירות שהוזמן, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ואופן התשלום.
התשלום עבור ההזמנה יכלול את מחיר השירות בתוספת מע”מ ע”פ כל דין. בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום. זמינות השירותים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעלי האתר מתחייבים לשמור על המועד ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר. התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.


ביטול עסקה

אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעלי האתר בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע”י בעלי האתר. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

שימו לב: ברכישת פריטי בטיחות מסויימים כגון ערסלים, ציוד תלייה וכד׳ לא יוכל הרוכש לבצע ביטול ו/או החזר.

ביטול עסקה עבור קורסים פיזיים: כמפורט בטופס ההרשמה של הקורס
ביטול עסקה עבור ריטריטים/חופשות: כמפורט בטופס ההרשמה של אותו ריטריט/חופשה
ביטול עבור מוצרים דיגיטליים:
מוצרים דיגיטליים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרי מידע כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995. על כן, הזכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי לא תחול על מוצרים אלו. לבעלי האתר שמורה הזכות לקבוע חריגה ממדיניות זו בתנאים ובמועדים שימצאו לנכון.
ביטול עבור כל מוצר אחר עפ חוק הגנת הצרכן: ע”פ סעיף 37 לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.

אחריות

מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, אינו מהווה ייעוץ רפואי, תזונאי, פסיכולוגי, או אחר, ואינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.

ציוד האקרובטיקה הנמכר באתר הינו ציוד שיש להשתמש בו באחריות והאחריות על שימוש נכון הינה על הרוכשים בלבד. אתר Flyingfitness.co.il ו/או חברת ״גל רוננה יזמות בע״מ״ אינם אחראים לכל נזק ו/או בלאי סביר שיגרם עקב השימוש במוצרים. כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעלי האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים להלן, המוצרים והשירותים הדיגיטליים המוצעים באתר, בין אם הם מוצעים לרכישה בתמורה כספית ובין אם הם פתוחים לשימוש חופשי, נועדו לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש מסחרי, לרבות להתבסס עליהם, לעשות בהם שימוש חוזר, להעתיק אותם וכיוצ”ב למטרות מסחריות ו/או קידום עסקי. כל שימוש כאמור מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. בעלי האתר לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע”י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעלי האתר לא יישאו באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתם המלאה. בכל מקרה בעלי האתר לא יישאו באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע”י הלקוח.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע”י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע”י בעלת האתר.

פרטיות ושמירת סודיות

בעלי האתר עושים מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על משתמש“), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ”ב. בעלי האתר יהיו רשאים להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. בעלי האתר לא יעבירו פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלי האתר.

בעלי האתר עושים מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותם. יחד עם זאת, בעלי האתר אינם יכולים להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלי האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעלי האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלי האתר. בהסכמת המשתתפים, יצולמו תמונות במהלך סדנאות, קורסים, ריטריטים וחופשות, ע”י בעלי האתר או מי מטעמה, לצורך שימוש בתמונות אלו לצרכים שיווקיים ופרסומיים ברשתות החברתיות. משתתף שאינו מעוניין להופיע בתמונות אלו יציין זאת באופן מפורש מבעוד מועד.

דיוור ישיר

בעלי האתר מציעים למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנה דיוור מעת לעת. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי בעלי האתר יהיו רשאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני ו/או לבצע שיחות טלפון או סמסים, לפנות אליך בכתב או בע”פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ”ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל ניתן בכל שלב להסיר את עצמך מרשימות התפוצה, במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לבעלי האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור שלהם באמצעות פנייה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש ובעלי האתר לא יהיו אחראים לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע”י המשתמש.

קניין רוחני

בעלי האתר הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושמות השירותים של חברת ״גל רוננה יזמות בע״מ״. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתם מראש ובכתב של בעלי האתר הינו אסור. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלי האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר.

המחאת זכויות

בעלי האתר רשאים להמחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתם של בעלי האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמם במפורש מראש ובכתב.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד. כל השתהות או הימנעות של החברה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

שירות לקוחות

ניתן ליצור קשר עם בעלי האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונשמח לבדוק את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

×
×

עגלת קניות

תרגול גמישות מתנה

נרשמים לניוזלטר שלנו ותוך פחות מדקה תרגול גמישות גב וכתפיים חינמי אצלך במייל!

מה בטוטוריאל?
– תרגילים לגשר מושלם
– איך עובדים על תנוחת היונה (בתמונה משמאל)
– טיפים וסודות להקשתות
– ועוד

No spam, just FUN! בהשארת פרטים אני מאשר.ת קבלת תכנים. לעולם לא נעביר את פרטייך לגורם אחר, ניתן לבצע הסרה כחוק בכל עת

דילוג לתוכן